Algemene Voorwaarden Spectra Entertainment

Vennootschap onder firma Spectra Entertainment (hierna: Spectra Entertainment) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85791121 en is gevestigd aan Kannenburg 212 (7423AH) te Deventer.

 

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
 5. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van licht- en geluidsapparatuur, tafels, stoelen, barkrukken, statafels, partytenten en overige evenementspullen.
 6. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn licht- en geluidsapparatuur, tafels, stoelen, barkrukken, statafels en partytenten
 7. Huurder: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
 8. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het
 9. Verhuurder: de aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: Spectra
 10. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van het Gehuurde) tegen een door de Huurder te betalen prijs in geld.

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Spectra Entertainment, elke Overeenkomst tussen Spectra Entertainment en Huurder en op elke Dienst die door Spectra Entertainment wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Spectra Entertainment aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Spectra Entertainment is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Huurder.
 5. De algemene voorwaarden van Huurder zijn

 

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet
 4. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Spectra Entertainment gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Spectra Entertainment is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Huurder schriftelijk of mondeling binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Niettemin heeft Spectra Entertainment het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Huurder om een voor Spectra Entertainment gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Werkzaamheden. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Huurder verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Spectra Entertainment het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven en/of prijzen aan te passen. Huurder is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
 6. Oplevertijden in het aanbod van Spectra Entertainment zijn in beginsel indicatief en geven Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is

 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod q. Overeenkomst van Spectra Entertainment heeft aanvaard.
 2. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Spectra Entertainment, zal Spectra Entertainment de opdracht van Huurder schriftelijk en/of mondeling bevestigen. Indien en voor zover Spectra Entertainment de opdracht niet expliciet bevestigt, maar reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Huurder, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Spectra Entertainment begonnen is met de uitvoering van de Opdracht van Huurder.

 

 1. Spectra Entertainment is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.
 2. Huurder kan een reeds bevestigde opdracht tot 14 dagen voor aanvang kosteloos annuleren of verplaatsen. Indien Huurder een reeds bevestigde Opdracht binnen 14 dagen tot 7 dagen voor de aanvangsdatum annuleert wordt 25% van de overeengekomen prijs in rekening Indien de Overeenkomst binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd, is Huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Indien Huurder een overeengekomen datum wilt wijzigen en/of verplaatsen, kan dat in overleg met Spectra Entertainment. Indien een verplaatsing niet mogelijk is, dient Huurder alsnog de verschuldigde kosten te betalen die Spectra Entertainment daardoor maakt. Huurder kan nimmer de kosten voor vervangend materiaal en/of een vervangende act op Spectra Entertainment verhalen indien verplaatsen niet mogelijk is.
 4. Elke Overeenkomst die met Spectra Entertainment wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan Spectra Entertainment wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Spectra Entertainment is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van is uitgesloten, tenzij anders
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Huurders wordt aangegaan, is elke Huurder afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende

 

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij schriftelijk anders
 2. Zowel Huurder als Spectra Entertainment kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover Spectra Entertainment ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Huurder als Spectra Entertainment kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Spectra Entertainment nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Indien Spectra Entertainment na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder van de partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Huurder een naar

 

redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Spectra Entertainment.

 

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Spectra Entertainment zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Spectra Entertainment de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Spectra Entertainment aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Spectra Entertainment heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde Nimmer is Spectra Entertainment aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Spectra Entertainment of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft Spectra Entertainment recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Spectra Entertainment het recht bepaalde Diensten naar eigen inzicht te laten verrichten door
 6. Spectra Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Spectra Entertainment is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spectra Entertainment bekend was.
 7. Huurder vrijwaart Spectra Entertainment voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.

 

 

Artikel 7 - Gebruiksvoorschriften Gehuurde

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Spectra Entertainment (op)geleverde zaken.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van Spectra Entertainment heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 4. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

 

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
 2. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Spectra Entertainment, de buren en de verdere omgeving.
 3. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan. Huurder is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is Huurder jegens Spectra Entertainment en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en/of volledige opruiming daarvan. Ook is Huurder dan jegens Spectra Entertainment en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van Spectra Entertainment en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of Spectra Entertainment, in weerwil van de eigen gehoudenheid van Huurder tot die opruiming krachtens de Overeenkomst.
 4. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.
 5. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spectra Entertainment. Spectra Entertainment is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Spectra Entertainment heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
 6. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Spectra Entertainment anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 7. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan Spectra Entertainment en af te leveren conform de Overeenkomst.
 8. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Spectra Entertainment of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Huurder dient voorafgaand aan de aanvang de Overeenkomst het Gehuurde verzekerd te hebben, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Huurder dient aan al haar wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder haar verplichtingen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Op verzoek van Spectra Entertainment dient Huurder dit te kunnen overleggen.
 2. Wanneer na inspectie van Het Gehuurde door Spectra Entertainment blijkt dat Het Gehuurde niet schoon is geretourneerd, zullen de bijkomende schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan

 

 

Artikel 8 - Verplichtingen Spectra Entertainment

 1. Spectra Entertainment zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. Spectra Entertainment zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Spectra Entertainment het recht bepaalde Diensten naar eigen inzicht te laten verrichten door

 

 

Artikel 9 - Levering van het Gehuurde

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Spectra Entertainment of er door andere omstandigheden buiten de macht van Spectra Entertainment enige vertraging ontstaat, heeft Spectra Entertainment recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale Huurder dient Spectra Entertainment schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien de Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Spectra Entertainment gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Huurder.
 4. Huurder kan het Gehuurde ophalen op de locatie van Spectra Entertainment. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Spectra Entertainment of een externe vervoerder is Spectra Entertainment, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
 5. Indien Spectra Entertainment gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Spectra Entertainment ter beschikking heeft gesteld.

 

 1. Indien Spectra Entertainment een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
 2. Spectra Entertainment is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Spectra Entertainment is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 2 uur na levering aan Spectra Entertainment schriftelijk te worden gemeld op info@spectraentertainment.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
 4. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Huurder verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Spectra Entertainment te Huurder is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd.

 

 

Artikel 10 - Gebreken

 1. Spectra Entertainment staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Spectra Entertainment is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Spectra Entertainment zijn te vergen.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 2 uur aan Spectra Entertainment gemeld Indien overeengekomen, zorgt Spectra Entertainment voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Spectra Entertainment op te volgen.
 4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Spectra Entertainment van:
  1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
  2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
  3. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder
 5. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Spectra Entertainment of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Spectra Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Spectra Entertainment of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Spectra Entertainment voor eventuele aanspraken van derden jegens Spectra Entertainment in verband daarmee vrijwaren.
 6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Spectra Entertainment terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

 

 

 

Artikel 11 - Installatiewerkzaamheden apparatuur

 1. De installatie van de in de Overeenkomst vastgelegde licht- en geluidsapparatuur dient te voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen welke voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede andere eisen die specifiek door partijen overeengekomen zijn.
 2. Spectra Entertainment dient desgevraagd tijdig instructies voor het in en buiten bedrijf stellen en bedrijfs vaardig houden van de installatie.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare
 4. Huurder is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in werkzaamheden van derden c.q. nevenaannemers, die niet aan Spectra Entertainment kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van
 5. Spectra Entertainment heeft het recht om aanduidingen van zijn naam en bedrijf en/of reclame aan te brengen in en rondom de betreffende locatie.
 6. Huurder is verplicht Spectra Entertainment schriftelijk, dan wel mondeling, zo spoedig mogelijk te waarschuwen indien hij een tekortkoming van Spectra Entertainment daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest opdat eventuele herstelwerkzaamheden, indien mogelijk, tijdens aanwezigheid van Spectra Entertainment kunnen worden uitgevoerd.
 7. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op door Spectra Entertainment gewenste wijze aan Spectra Entertainment ter beschikking worden gesteld;
  2. Spectra Entertainment tijdig en kosteloos beschikking heeft over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten moeten worden verricht;
  3. Het terrein, gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten moeten worden verricht voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden;
  4. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat Spectra Entertainment geen belemmering ondervindt bij de uitvoering bij de Overeenkomst,

c.q. Diensten;

 1. Spectra Entertainment tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Huurder ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 2. De in dit lid bedoelde locatie in zodanige staat is dat Spectra Entertainment ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 3. De goederen die door Huurder zijn voorgeschreven, alsmede hulppersonen, tijdig geleverd en/of beschikbaar zijn. Spectra Entertainment is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 4. Spectra Entertainment op de in dit lid bedoelde locaties tijdig en kosteloos kan beschikken over de benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, of telecom en meer.

 

In geval van water-, gas- of stroomuitval komt eventuele (vertragings)schade voor rekening van Huurder.

 1. Mocht Spectra Entertainment geen gebruik kunnen maken van de lift, dan kan Spectra Entertainment 25% extra van de eind factuur in rekening brengen of Spectra Entertainment kan de klus annuleren op locatie en dan dient de huurder 50% van het oorspronkelijke afgesproken prijs te betalen.

 

 1. Huurder is verplicht verzekeringen aan te gaan en in stand te houden die naar de aard en omvang van de werkzaamheden van Spectra Entertainment nodig en gebruikelijk zijn. In voornoemde verzekeringen is Spectra Entertainment niet als medeverzekerde opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Spectra Entertainment dit wenst, kan Huurder het bewijs van deze verzekeringen overleggen.
 2. Huurder is verplicht Spectra Entertainment en eventuele door Spectra Entertainment ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijk situaties te waarschuwen.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor de (tijdige levering van) goederen die hij heeft voorgeschreven, alsmede voor hulppersonen, die hij heeft voorgeschreven. Spectra Entertainment is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Huurder voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van
 4. Huurder dient met betrekking tot de verzekeringen aan al haar verplichtingen met betrekking tot verzekeringen, waaronder tijdige betaling van de premies, te voldoen.
 5. Huurder is verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Spectra Entertainment, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen vanaf het moment dat deze op locatie van Huurder zijn
 6. Huurder is verantwoordelijk voor eventuele vertragings(kosten) en andere schade ten gevolge van het naleven van wettelijke voorschriften, beschikkingen en technische en industriële normen, die na het aanbod c.q. totstandkoming van de Overeenkomst worden gewijzigd of in werking treden.
 7. Indien Huurder niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Spectra Entertainment gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Huurder wel aan haar verplichtingen heeft De kosten in verband met de opgelopen vertraging, meerwerk en overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Huurder.

 

 

Artikel 12 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Huurder) nadere Diensten nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Huurder te komen, is Huurder verplicht om deze meer Diensten te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, en aanvullende materiaalkosten. Spectra Entertainment is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Huurder verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Spectra Entertainment Huurder informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

 

 1. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra Diensten die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Huurder verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Spectra Entertainment de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Spectra Entertainment gerechtigd om deze kosten, na overleg met Huurder, in rekening te brengen bij Huurder. Indien Huurder, of een daartoe bevoegde medewerker van Huurder, niet aanwezig is op de locatie, is Spectra Entertainment gerechtigd om of haar Diensten op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke Diensten te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Huurder komen.

 

 

Artikel 13 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders
 3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Spectra Entertainment ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Spectra Entertainment kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling. Deze borg dient tot zekerheid voor al hetgeen Huurder, ingevolge de Overeenkomst aan Spectra Entertainment verschuldigd zal worden. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wordt de borg niet verrekend met enige openstaande maandelijkse vergoedingen aan Spectra Entertainment. Na het einde van de huur zal Spectra Entertainment zo spoedig mogelijk het bedrag van haar vordering vaststellen en na eventuele verrekening van haar vordering met de borg (of het restant daarvan) aan Huurder afdragen.
 6. Spectra Entertainment is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

 

Artikel 14 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Huurder dient betaling te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Spectra Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Spectra Entertainment een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien het Gehuurde niet tijdig op de overeengekomen locatie en op de overeengekomen terugkomsttijd aanwezig is, zal Spectra Entertainment daarvoor de geldende kosten per dag in rekening brengen met een maximum van de nieuwwaarde van het Gehuurde.

 

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot van 10% dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is Spectra Entertainment gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 3. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Spectra Entertainment op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van Spectra Entertainment te worden
 4. Spectra Entertainment heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Spectra Entertainment kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Spectra Entertainment kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Huurder zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 6. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Spectra Entertainment zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Spectra Entertainment meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Spectra Entertainment geleverde zaken, blijven eigendom van Spectra
 2. Huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Huurder verplicht Spectra Entertainment zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Spectra Entertainment haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Spectra Entertainment of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Spectra Entertainment zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 1. Spectra Entertainment heeft het recht om de door Huurder gehuurde zaken onder zich te houden indien Huurder nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Spectra Entertainment. Nadat Huurder alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Spectra Entertainment zich inspannen om de gehuurde zaken zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Huurder.

 

 

Artikel 16 - Garantie

 1. Spectra Entertainment staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Spectra Entertainment voert de installatiewerkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Spectra Entertainment in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het Gehuurde
 3. Huurder kan slechts een beroep doen op de door Spectra Entertainment gegeven garantie indien Huurder volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Huurder zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Spectra Entertainment gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Spectra Entertainment, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Huurder zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het Gehuurde naar het oordeel van Spectra Entertainment verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

 

 

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Spectra Entertainment gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen Indien daartoe gevraagd zal Spectra Entertainment de betrokkene hierover informeren.
 2. Spectra Entertainment behoudt het gebruiksrecht op de door Huurder, en/of Spectra Entertainment, gedurende de werkzaamheden gemaakte foto's en/of ander promotiemateriaal ten behoeve van de marketingdoeleinden van Spectra Entertainment. Partijen kunnen overeenkomen dat Spectra Entertainment pas gebruik maakt van dit recht nadat Huurder het beeldmateriaal zelf heeft
 3. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Spectra Entertainment verwerkt Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder Spectra Entertainment tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Indien Spectra Entertainment op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 

Artikel 18 - Opschorting en ontbinding

 1. Spectra Entertainment heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, tekeningen en meer onder zich te houden indien Huurder nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Spectra Entertainment gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Spectra Entertainment is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Huurder in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Huurder schriftelijk worden bevestigd.
 3. Spectra Entertainment is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Huurder voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Huurder verplicht om Spectra Entertainment te vergoeden voor elk financieel verlies dat Spectra Entertainment lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Huurder.

 

 

Artikel 19 - Overmacht

 1. Spectra Entertainment is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Spectra Entertainment wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Spectra Entertainment, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder of diens derden aan Spectra Entertainment zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Spectra Entertainment of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Spectra Entertainment buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Huurder worden Spectra Entertainment is niet verplicht om Huurder te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

 

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Spectra Entertainment alleen geacht te bestaan indien Spectra Entertainment dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien Huurder de licht- en geluidsapparatuur, de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen voor de geplande oplevering, wordt een dergelijke ingebruikneming als aanvang van de Overeenkomst, dan wel individuele opdracht, Schade die bij vervroegde ingebruikneming aan de installatie of apparatuur ontstaat, komt voor rekening van Huurder.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor eventuele vertraging(skosten) en andere schade ten gevolge van het naleven van wettelijke voorschriften, beschikkingen en technische en industriële normen, die na het aanbod c.q. totstandkoming van de Overeenkomst worden gewijzigd of in werking treden.
 4. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Spectra Entertainment en herstel nog mogelijk is, is Spectra Entertainment uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder Spectra Entertainment binnen 24 uur na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Spectra Entertainment deze tekortkoming vervolgens niet binnen de duur van de Overeenkomst, dan wel individuele opdracht, heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Spectra Entertainment in staat is om adequaat te reageren.
 5. Indien het verrichten van Diensten en/of Werkzaamheden door Spectra Entertainment leidt tot aansprakelijkheid van Spectra Entertainment, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de opdracht of (deel)factuur wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Spectra Entertainment. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 6. Spectra Entertainment sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Spectra Entertainment is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 7. Indien en voor zover van toepassing is Huurder zelf verantwoordelijk voor de leiding en toezicht voor en op de door Spectra Entertainment ter beschikking gestelde personen en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen Huurder is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de persoon c.q. Spectra Entertainment wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden, van bedrijfsongevallen.
 8. Alle schade veroorzaakt door de door Huurder voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Huurder. Spectra Entertainment is nimmer aansprakelijk voor door de Huurder voorgestelde en/of ingeschakelde hulppersonen of andere derden.
 9. Indien door of namens Huurder een derde wordt ingeschakeld, is Spectra Entertainment nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Huurder ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Huurder ingeschakelde derde in Spectra Entertainment haar eigen advies.
 10. Spectra Entertainment staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Spectra Entertainment verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

 1. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Spectra Entertainment vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Spectra Entertainment binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Spectra Entertainment.
 2. Ieder aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Spectra Entertainment per gebeurtenis per jaar uitkeert.

 

 

Artikel 21 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Huurder zodra het Gehuurde in de macht van Huurder is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde is geleverd op het afleveradres van Huurder.

 

 

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Spectra Entertainment en Huurder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Huurder aan Spectra Entertainment bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Spectra Entertainment is verkregen.
 2. Indien Spectra Entertainment op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken , is Spectra Entertainment niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Huurder geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor alle vertrouwelijke informatie en gegevens waarvan Huurder expliciete geheimhouding wenselijk acht, kan Huurder een geheimhoudingsverklaring overeenkomen met Spectra Entertainment.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Spectra Entertainment en Huurder ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten, tekeningen en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Spectra Entertainment verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Spectra Entertainment zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Huurder vrijwaart Spectra Entertainment van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 

 1. Huurder vrijwaart Spectra Entertainment voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de
 2. Huurder vrijwaart Spectra Entertainment voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Huurder aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Spectra Entertainment geleverde Diensten, tenzij Huurder kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Spectra Entertainment.
 3. Huurder dient de benodigde licentie en/of toestemming voor de publicatie, gebruikmaking of andersoortige openbaring van intellectueel eigendom van derden zelf aan te vragen.
 4. Huurder vrijwaart Spectra Entertainment voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Huurder, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot muziek- en auteursrechten, zoals beschermd door onder meer Buma/Stemra, op de door Huurder verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Huurder jegens derde(n).
 5. Indien Huurder elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Spectra Entertainment verstrekt, garandeert Huurder dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over de service van Spectra Entertainment of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@spectraentertainment.nl met als onderwerp ''Klacht''.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Spectra Entertainment de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Spectra Entertainment zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te

 

 

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Spectra Entertainment en Huurder is Nederlands recht van
 2. Spectra Entertainment heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Spectra Entertainment en Huurder, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Almelo en zij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Deventer, 30 september 2022.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken